分支机构

fèn zhī jī gòu

真空贴体机

zhēn kōng tiē tǐ jī

磨齿机

mó chǐ jī

纳米研磨机

nà mǐ yán mó jī

多片裁切机

duō piàn cái qiē jī

往复式空压机

wǎng fù shì kōng yā jī

气动烫画机

qì dòng tàng huà jī

屏蔽机柜

píng bì jī guì

机箱展示

jī xiāng zhǎn shì